Welkom op onze nieuwe website!


Producten
Bevestiging Decoratieve producten Gereedschappen Installatiemateriaal Tuin Kledij & schoenen PBM Bouw & logistiek Schoonmaak Veiligheid Autobenodigdheden Wisselstukken
Promoties Seizoenstoppers Over ons Diensten Merken Contact Jobs

Legal Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepassing

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Legerstock De Wulf NV Kortrijksesteenweg 185 te 9800 Deinze (hierna ‘Legerstock De Wulf’) en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Legerstock De Wulf en de klant.

Gegevens Legerstock De Wulf:

e-mail: legal@legerstockdeinze.be,

tel.: 09/386.19.68,

KBO-nummer: 0446.306.007

1.2 Legerstock De Wulf levert enkel in België, Nederland en Luxemburg. Als de klant een leveringsadres in een ander land opgeeft, kan de bestelling worden geweigerd.

1.3 Deze algemene voorwaarden zijn steeds terug te vinden op onze website. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden. De tekst van deze algemene voorwaarden wordt bovendien voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten langs elektronische weg aan de klant ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

1.4 Tenzij anders schriftelijk overeengekomen kan de toepassing van onderhavige algemene voorwaarden niet uitgesloten worden. Indien de klant een professioneel is die ook algemene voorwaarden hanteert, zullen de algemene voorwaarden van Legerstock De Wulf NV steeds bij voorrang toegepast worden.

Artikel 2. Voorwerp

2.1 De overeenkomst is van toepassing op de aankoop van goederen via de webshop van Legerstock De Wulf: [https://www.legerstockdeinze.be].

Artikel 3. Aanbod

3.1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

3.2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als Legerstock De Wulf gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Legerstock De Wulf niet.

3.3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 4. Bestelling

4.1.Om een product aan te kopen, voegt de klant het product toe aan zijn winkelmandje. Nadien vult de klant contactgegevens, leveringsgegevens en facturatiegegevens in. De klant kiest de wijze van levering: (1) verzending naar het leveringsadres of (2) ophalen in de winkel. Vervolgens krijgt de klant een overzicht van zijn bestelling, aanvaardt de klant de algemene voorwaarden en bevestigt zijn betaling door het indrukken van de bestelknop met als bijschrift “ONLINE BETALING”. Na het doorlopen van deze stappen is de bestelling definitief.

4.2. De overeenkomst tussen de klant en Legerstock De Wulf is definitief van zodra de bestelling per mail wordt bevestigd en zodra Legerstock De Wulf voor de betalingstransactie de goedkeuring door de uitgever van de kaart heeft ontvangen. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

Artikel 5. Herroepingsrecht

5.1. De consument-klant heeft 14 dagen de tijd om te beslissen of hij de aangekochte goederen of diensten niet wil houden. Deze termijn van 14 dagen gaat in vanaf de levering (voor de aankoop van goederen), dan wel vanaf het sluiten van de overeenkomst (voor de aankoop van diensten). Binnen deze termijn kan de bestelling worden teruggestuurd zonder betaling van een schadevergoeding en zonder dat hiervoor een reden moet worden gegeven

5.2. De goederen moeten worden teruggestuurd binnen 14 dagen nadat de consument-klant heeft laten weten de overeenkomst te herroepen. Dit kan via de post of via een koerier. De kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de consument-klant. Als de goederen onmogelijk per post kunnen worden teruggezonden, zal Legerstock De Wulf deze komen afhalen en zullen hiervoor geen kosten worden aangerekend.

5.3. Nadat Legerstock De Wulf de bestelling heeft teruggekregen of nadat de consument-klant heeft aangegeven de overeenkomst te herroepen, al naar gelang welk tijdstip eerder valt, betaalt Legerstock De Wulf de volledige aankoopprijs terug binnen de 14 dagen. De terugbetaling omvat de leveringskosten, tenzij bij de bestelling een andere leveringswijze werd gekozen dan de goedkoopste standaardlevering. De terugbetaling gebeurt met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de consument-klant zelf heeft betaald

5.4. Tijdens de bedenktijd zal de consument-klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument-klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde goederen mogen bijvoorbeeld gepast, maar niet gebruikt zijn. Als de goederen worden teruggestuurd, moet dit gebeuren met alle geleverde toebehoren, in de originele staat, indien mogelijk samen met de originele verpakking, en rekening houdende met de instructies van Legerstock De Wulf. Als de consument-klant verder gaat dan nodig om de eigenschappen van de goederen te kunnen beoordelen en het goed hierdoor in waarde verminderd, dan kan Legerstock De Wulf een evenredige waardevermindering toepassen bij de terugbetaling.

5.5. Om het herroepingsrecht snel en correct uit te oefenen, kan het hieronder vermelde formulier worden ingevuld en worden opgestuurd naar [Kortrijksesteenweg 185, 9800 B-Deinze en volgend e-mailadres: legal@legerstockdeinze.be]. Legerstock De Wulf zal per e-mail een ontvangstbevestiging van de herroeping sturen.


MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als je de overeenkomst wilt herroepen.)

- Aan Legerstock De Wulf NV, met maatschappelijke zetel te Kortrijksesteenweg 185 te 9800 Deinze (e-mailadres: legal@legerstockdeinze.be)

- Ik/Wij (*) deel/delen (*) je hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*): ……………………………………………………………………………………………………………

- Besteld op (*)/Ontvangen op (*): ............................................................................................

- Naam/Namen consument(en): ...............................................................................................

- Adres consument(en): .............................................................................................................

- Datum: ....................................................................................................................................

- Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is


5.6 Legerstock De Wulf kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, indien zij dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

  1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
  2. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

  1. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  2. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
  3. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
  4. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.

Artikel 6. Prijs

6.1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd.

6.2 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 7. Betaling

7.1 In principe gebeurt de betaling via de betaalmogelijkheden voorzien op de website. [Legerstock De Wulf aanvaardt: [Visa, Bancontact, Maestro, Mastercard, Belfius pay button, ING pay button, KBC pay button, Payconiq, Apple pay, Ideal, overschrijving]

7.2 Indien voor de optie overschrijving wordt gekozen dient het bedrag betaald te worden binnen de (30) dertig dagen na het plaatsen van de bestelling. In geval van niet-betaling op de vervaldag is op het openstaand saldo van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd t.b.v. 10 %, zelfs indien termijn van respijt wordt toegekend. In hetzelfde geval wordt het schuldsaldo bovendien verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10 % ter dekking van de buitengerechtelijke inningskosten, met een minimum van € 250,00 EUR, onverminderd de kosten van gebeurlijke inning. Indien er verschillende openstaande facturen zijn, zal de forfaitaire schadevergoeding op elk van de facturen verschuldigd zijn.

7.3 Het is de klant in geen geval toegelaten om de betaling van openstaande facturen op te schorten in geval van niet-conforme levering van de goederen. In voorkomend geval zal Legerstock De Wulf de nodige inspanningen leveren om het probleem, in de mate van het mogelijke, op te lossen.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 Alle bestelde goederen of diensten blijven eigendom van Legerstock De Wulf tot aan de volledige betaling van de koopprijs en alle andere door de klant verschuldigde bedragen aan Legerstock De Wulf.

Artikel 9. Levering

9.1 Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan Legerstock De Wulf heeft meegedeeld bij de bestelling. De klant zorgt ervoor dat de goederen geleverd kunnen worden op een gemakkelijk toegankelijke plaats. De goederen worden afgezet voor de deurdorpel. Indien de klant de levering wenst op een moeilijk(er) bereiken locatie zal hij Legerstock De Wulf hierover op voorhand inlichten en alle informatie verstrekken. Vanaf het ogenblik dat de levering dient plaats te vinden voorbij de deurdorpel, bijvoorbeeld in een kelder of een verdieping, zullen alle hieruit voortvloeiende kosten vergoed dienen te worden, zowel wat betreft de extra werkuren aan 35 EUR/uur excl. BTW alsook de kosten voortvloeiend uit het eventueel huren van hijstoestellen of machines.

9.2 Voor bestellingen ter waarde van een bedrag van [121 EUR] of meer worden geen leveringskosten aangerekend. Voor bestellingen onder dit bedrag wordt een forfaitaire verzendkost van [12,50 EUR] aangerekend.

9.3 Legerstock De Wulf zal de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. In voorkomend geval zal Legerstock De Wulf het bedrag dat de klant betaald heeft binnen de dertig dagen terug betalen.

9.4 Leveringen gebeuren enkel op werkdagen.

9.5 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Legerstock De Wulf tot het moment van bezorging aan de klant, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

9.6 Legerstock De Wulf is niet verantwoordelijk voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet levering door de transporteur. De aansprakelijkheid van Legerstock De Wulf blijft in elk geval beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan de klant aantoont dat hij ze niet heeft ontvangen.

Artikel 10. Conformiteit

10.1 Legerstock De Wulf staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

10.2 Mocht het geleverde goed toch niet conform de bestelling zijn, dan heeft de klant recht op de wettelijke garantie van twee jaar.

Artikel 11. Overmacht

11.1 Overmachtsituaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover Legerstock De Wulf geen controle heeft, bevrijden Legerstock De Wulf, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van zijn verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant.

Artikel 12. Verwerking van persoonsgegevens

12.1 Legerstock De Wulf verwerkt de persoonsgegevens van de door de klant opgegeven contactpersonen conform haar privacy beleid terug te vinden op de website van Legerstock De Wulf of via deze link [https://www.legerstockdeinze.be/nl/p/privacy-policy] en de geldende wetgeving.

Artikel 13. Nietigheid van een bepaling

13.1 Indien één van de bepalingen of een gedeelte van een bepaling van deze voorwaarden nietig verklaard zou worden, tast deze nietigheid de geldigheid niet aan van de andere bepalingen, die van toepassing blijven. Partijen zullen onmiddellijk en te goeder trouw onderhandelen over een geldige bepaling ter vervanging van de nietige bepaling, die zoveel als mogelijk beantwoordt aan het doel van de nietige bepaling.

Artikel 14. Klachtenregeling en geschillen

14.1 Indien u klachten heeft met betrekking tot de diensten geleverd door Legerstock De Wulf, kan u ons bereiken via de gegevens opgesomd in artikel 1 Wij doen er alles aan om jouw klacht binnen de 7 dagen te behandelen.

14.2 Alle geschillen die verband houden met de uitvoering van deze overeenkomst vallen onder de exclusieve bevoegdheden van de hoven en rechtbanken van het arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Gent.

14.2 Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing

14.3 De klant heeft ook de mogelijkheid om het geschil buiten de rechtbank op te lossen. Hiervoor kan hij terecht bij de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid. Deze is te bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl. Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan bovendien worden gedaan op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/od.

Een vraag of advies?

Onze medewerkers staan voor je klaar

© 2023 - Legerstock De Wulf NV - BTW: BE0446306007 - Kortrijksesteenweg 185, B-9800 Deinze - Tel. 09/386.19.68 - info@legerstockdeinze.be